تاریخچه

تاریخچه شرکت

تاریخچه

شرکت جمع‎ساز در سال 1367 در حومه شهر کرج تأسیس شد و در سال 1374 ‎ از شهر کرج به شهرک صنعتی سپهر واقع در نظرآباد انتقال یافت. همچنین در سال های1379، 1383 و 1387 فضا های کاری شرکت جمع ساز چندین بار توسعه یافت. هم اکنون شرکت جمع ساز بیش از 600 نیروی شاغل دارد.